Головна || Новини || Гості || Фотогалерея || Бібліографія || Архіви || Критика

АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОГО ПРОЕКТУ

СТАТУТ АСОЦIАЦIЇ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКIВ
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Асоцiацiя українських письменникiв (далi - Асоцiацiя) є всеукраїнською творчою спілкою, як суб'єкт творчої діяльності, яка об'єднує на добровiльних засадах лiтераторiв - поетiв, прозаїкiв, драматургiв, перекладачiв, критикiв, публiцистiв, якi подiляють мету i завдання Асоцiацiї, викладенi в цьому Статутi.

Асоцiацiя здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до Конституцiї України, чинного законодавства та цього Статуту і є неприбутковою та некомерційною організацією. Дiяльнiсть Асоцiацiї поширюється на територiю України.

Асоціація діє на принципах добровільного об'єднання її членів, які належать до одного фахового напряму культури та мистецтва, самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання у творчий процес вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав. Асоціація незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

Основною метою дiяльностi Асоцацiї є: сприяння збереженню та нарощуванню творчого й iнтелектуального потенцiалу лiтераторiв - членiв Асоцiацiї та задоволення i захист їхнiх законних соцiальних, творчих та iнших спiльних iнтересiв; поширення цiнностей та iдеалiв вiдкритого громадянського суспiльства.

Асоцiацiя є юридичною особою з моменту державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України, має печатку з власною назвою, емблему, штампи, символiку та iншу атрибутику, зразки яких затверджуються Колегiєю Асоцiацiї та реєструються в установленому порядку, рахунки у банкiвських установах. Юридична адреса Асоцiацiї: Україна, 254070, Київ, вул. Сковороди, 2, корпус 3, кiмната 116.

ОСНОВНI ЗАВДАННЯ I НАПРЯМКИ ДIЯЛЬНОСТI АСОЦIАЦIЇ

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ АСОЦIАЦIЇ Є:

-сприяння творчiй лiтературнiй працi членiв Асоцiацiї та утвердження їх авторитету в суспiльствi; допомога молодим лiтераторам - членам Асоцiацiї;

-налагодження творчих зв'язкiв мiж лiтераторами та представниками iнших мистецьких професiй, iз широкими колами нацiональної iнтелiгенцiї;

-взаємодiя з iншими громадськими органiзацiями творчого спрямування;

-подання допомоги в навчально-виховній роботі і педагогічним колективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;

-творча діяльність у галузі культури і мистецтва;

-розвиток національної культури та мистецтва, розроблення і втілення в життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів тощо;

-створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів творчої спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;

-пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;

-видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно- та відеофільмів, аудіовізуальної продукції підприємствами, заснованими Асоціацією з метою популяризації досягнень української та світової культури і мистецтва, творчого доробку членів спілок;

-турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів творчої спілки;

-сприяння відродженню, розвиткові та популяризації народної творчості, творчому використанню народних традицій у розвиткові культури та мистецтва, збереженню та збагаченню історико-культурної спадщини, довкілля, проведенню масових культурно-просвітницьких заходів, а також утвердженню демократичних, загальнолюдських цінностей;

-постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів;

-сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями культури та мистецтв;

-виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів.

АСОЦІАЦІЯ МАЄ ПРАВО В УСТАНОВЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОРЯДКУ:

-здійснювати творчу та господарську діяльність у передбаченому законодавством порядку для виконання своїх статутних завдань;

-представляти та захищати права і законні інтереси своїх членів;

-брати участь у розробленні нормативно-правових актів щодо діяльності творчих спілок та статусу творчих працівників;

-брати участь у визначенні засад державної політики у сфері оплати праці членів творчих спілок, страхування, пенсійного забезпечення, зайнятості, правового та соціально-економічного захисту творчих працівників;

-представляти професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;

-здійснювати заходи з соціально-економічної підтримики та благодійництва;

-у встановленому порядку створювати фонди творчих спілок з правами юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей творчої спілки;

-володіти, користуватися і розпоряджатися майном на правах власника відповідно до законодавства України;

-на пріоритетність при продовженні договору оренди приміщень, які вони орендують під творчі майстерні, студії, лабораторії тощо.

-сприяти перекладовi кращих творiв українських авторiв iншими мовами та поширенню їх поза межами України, а також поширенню кращих здобуткiв зарубiжної лiтератури в перекладi українською мовою;

-проводити теоретичнi та науково-практичнi симпозiуми i конференцiї, органiзовувати творчi зустрiчi, семiнари, фестивалi, лiтературнi свята, лекцiї, виставки, надавати стипендiї, творчi вiдрядження i консультацiї, засновувати i присуджувати лiтературнi премiї Асоцiацiї, висувати своїх кандидатiв на здобуття iнших премiй в установленому порядку;

-брати участь у пiдготовцi лiтературних, журналiстських, видавничих, освiтнiх, наукових нацiональних та мiжнародних програм;

-сприяти органiзацiї стажування, навчання, допомоги членам Асоцiацiї у реалiзацiї творчих проектiв;

-брати участь у вирiшеннi рiзноманiтних завдань культурницького, наукового, освiтнього, соцiального характеру спiльно зi спорiдненими творчими органiзацiями;

-проводити масовi заходи (збори, мiтинги, демонстрацiї, тощо), iдейно, органiзацiйно та морально пiдтримувати громадськi органiзацiї, якi мають спорiдненi мету i завдання;

-входити з пропозицiями до органiв державної влади України з питань своєї дiяльностi, брати участь у виробленнi рiшень органiв державної влади та управлiння, одержувати вiд них iнформацiю, необхiдну для реалiзацiї своїх завдань.

ЧЛЕНСТВО В АСОЦIАЦIЇ

Членство в Асоцiацiї - iндивiдуальне.

Членами Асоцiацiї можуть бути автори написаних, перекладених, надрукованих в Українi або за її межами, поставлених на сценi чи екранiзованих творiв, якi мають високий естетичний рiвень i самостiйне художнє значення, опублiкованих лiтературно-критичних i публiцистичних статей та дослiджень, позначених оригiнальнiстю думки i стилю, самостiйнiстю бачення тих чи iнших проблем, суспiльною вагомiстю публiкацiй.

НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦIАЦIЇ ЗДIЙСНЮЄТЬСЯ ТАКИМ ШЛЯХОМ:

- вищий керiвний орган Асоцiацiї в перiод мiж загальними зборами, яким є Координацiйна Рада, розглядає рекомендацiї одного або кiлькох членiв Асоцiацiї, наданi кандидатовi на вступ в Асоцiацiю;

- за рiшенням вищого керiвного органу Асоцiацiї (двома третинами голосiв) кандидатовi надсилається запрошення, пiдписане Президентом Асоцiацiї або одним iз Вiце-президентiв;

- пiдставою для набуття членства в Асоцiацiї є письмова згода запрошеної особи.

Членами Асоцiацiї можуть бути лiтератори, якi проживають за межами України. Вони набувають членство на загальних пiдставах.

ЧЛЕНИ АСОЦIАЦIЇ МАЮТЬ ПРАВО:

- використовувати iнфраструктуру Асоцiацiї для здiйснення власних iдей i проектiв;

- обирати та бути обраними до керiвних органiв Асоцiацiї;

- звертатися до Асоцiацiї за захистом своїх прав та iнтересiв;

- вiльно брати участь у всiх видах дiяльностi Асоцiацiї, користуватися всiма видами допомоги вiд Асоціації;

- вiльно висловлювати свою думку щодо дiяльностi Асоцiацiї, вносити пропозицiї, зокрема щодо змiн у Статутi;

- пропонувати того чи iншого автора до прийняття в Асоцiацiю.

ЧЛЕНИ АСОЦIАЦIЇ ЗОБОВ'ЯЗАНI:

- пiдтримувати iдеї Асоцiацiї, пропагувати її завдання та реальними дiями сприяти їх здiйсненню;.

- дотримуватися вимог цього Статуту;

- сплачувати членськi внески в установленому вищим органом Асоцiацiї розмiрi;

- утримуватись вiд будь-якої дiяльностi, яка може завдати матерiальних та моральних збиткiв Асоцiацiї або шкоди її суспiльнiй репутацiї;

- сповiдувати принцип взаємодопомоги, взаємовиручки, доброзичливого ставлення i товариської солiдарностi у стосунках мiж членами Асоцiацiї

СТРУКТУРА ТА КЕРIВНI ОРГАНИ АСОЦIАЦIЇ

Найвищим органом Асоцiацiї є загальнi збори членiв Асоцiацiї, якi проводяться не рiдше, нiж один раз на два роки. Загальнi збори Асоцiацiї вважаються правочинними, коли в них беруть участь не менш як двi третини членiв Асоцiацiї (або делегатiв, обраних за квотою, визначеною ухвалою Координацiйної Ради);

ДО КОМПЕТЕНЦIЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АСОЦIАЦIЇ НАЛЕЖАТЬ:

- обговорення найважливiших питань дiяльностi Асоцiацiї, проблем лiтературного процесу, суспiльного життя, визначення перспективних напрямкiв дiяльностi Асоцiацiї;

- обрання Президента та Вiце-президентiв (Колегiї) Асоцiацiї термiном на два роки;

- обрання Координацiйної Ради Асоцiацiї термiном на два роки;

- затвердження складу Колегiї Асоцiацiї;

- обрання Ревiзiйної комiсiї Асоцiацiї термiном на два роки;

- прийняття Статуту Асоцiацiї та внесення змiн i доповнень до нього;

- заслуховування звiтiв Президента i керiвних органiв Асоцiацiї та Ревiзiйної комiсiї, оцiнка дiяльностi Асоцiацiї;

- вирiшення питань про припинення дiяльностi Асоцiацiї.

Рiшення загальних зборiв приймаються бiльшiстю голосiв (п'ятдесят вiдсоткiв голосiв плюс один) вiд числа учасникiв зборiв.

ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ

ДО КОМПЕТЕНЦIЇ ПРЕЗИДЕНТА АСОЦIАЦIЇ НАЛЕЖИТЬ:

- офiцiйне представництво Асоцiацiї у вiдносинах iз будь-якими державними органами та юридичними i фiзичними особами;

- головування на засiданнях Координацiйної Ради;

- пiдписання документiв вiд iменi Асоцiацiї - як перша особа;

- вiдкриття рахункiв в установах банкiв, укладання фiнансових документiв, угод, контрактiв;

- спiвпраця з будь-якими державними, громадськими органiзацiями, установами, пiдприємствами, а також окремими громадянами в Українi та поза її межами;

- здiйснення нагляду за дiяльнiстю та розвитком Асоцiацiї;

- призначення i звiльнення працiвникiв виконавчих структур (за погодженням iз Колегiєю).

КОЛЕГІЯ АУП

ДО КОМПЕТЕНЦIЇ КОЛЕГIЇ АСОЦIАЦIЇ НАЛЕЖИТЬ:

- скликання засiдань Координацiйної Ради;

- здiйснення загального керiвництва та забезпечення виконання статутних завдань Асоцiацiї;

- прийняття звернень i заяв вiд членiв Асоцiацiї;

- затвердження штатного розкладу виконавчої структури Асоцiацiї, Положення про дiяльнiсть виконавчої структури та Положення про обласнi (регiональнi) вiддiлення Асоцiацiї;

- затвердження (за поданням Президента) виконавчого директора Асоцiацiї, керiвникiв iнших її пiдроздiлiв i структур.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АСОЦIАЦIЇ

Здiйснює перевiрку та контроль фiнансово-господарської дiяльностi.


Для реалiзацiї мети i завдань Асоцiацiї Координацiйна рада створює регiональнi (обласнi) вiддiлення Асоцiацiї, якi у своїй дiяльностi керуються цим Статутом та Положенням, прийнятим керiвним органом вiддiлення Асоцiацiї, затвердженим Колегiєю АУП, мають право набувати статуту юридичної особи в установленому законом порядку.

ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ МАЙНА І КОШТІВ АСОЦІАЦІЇ Є:

- внески членів асоціації;

- винагороди за управління майновими правами авторів;

- фінансування з Державного бюджету України;

- доходи, отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств асоціації;

- відрахування до фондів Асоціації частини доходів від реалізації результатів творчої діяльності членів Асоціації;

- добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб;


У разі ліквідації Асоціації майно передається організації-правонаступнику, а коли її немає, реалізується в установленому законом порядку. Кошти, одержані від реалізації майна, можуть бути використані лише на цілі, пов'язані з розвитком відповідної галузі культури та мистецтва. Міжнародна діяльність

Асоціація відповідно до свого Статуту може засновувати міжнародні творчі організації чи об'єднання або вступати до них, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, уклади відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Асоціація може безпосередньо здійснювати діяльність за межами України в інтересах держави та Асоціації.

Ліквідація

Припинення дiяльностi Асоцiацiї може вiдбутися шляхом лiквiдацiї (саморозпуску) або реорганiзацiї.

Рiшення про лiквiдацiю Асоцiацiї приймається загальними зборами Асоцiацiї або за рiшенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.Нашi автори

Людмила ДЯДЧЕНКО

поетеса

Віктор РИБАЧУК

письменник

Тарас ФЕДЮК

поет

Ігор ШУРОВ

поет